زمان: گذشته و آینده همه چیز

زمان را در بازه‌های کوچک می‌توان به خوبی درک کرد. اما وقتی به بازه‌های زمانی طولانی نگاه میکنیم، درک زمان تقریبا غیر ممکن می‌شود.

فهمیدن «زمان» از گذشته‌های بسیار دور گرفته تا میلیاردهای سال‌ آینده، همچنین درک جایگاه «هستی» ما در کیهان می‌تواند نگرش ما به زندگی و حتی نحوه رفتار ما در جهان را تنظیم یا متحول کند.