چرا به شریک چالش انگیز نیاز دارید؟

گاهی تصور می‌کنیم رابطه‌ای مطلوب و ماندگار است که کمترین تنش را داشته باشد یا عشق واقعی آن است که معشوق را همان‌طور که هست بپذیریم. اگر شما هم اینگونه فکر می‌کنی، یا به این موضوع شک دارید ویدیو زیر را ببینید.

اما واقعیت این‌طور نیست. روابط کم چالش و شاد بدون دلیل مشخصی تمام می‌شوند، همچنین در گذر زمان دوستان صمیمی از حلقه رفیقان جدا می‌شوند، بدون اینکه دلیلش را بدانیم.