چرا داناتر شده‌ایم، اما عاجز از تفکر؟

چه تفاوتی بین دانش و اندیشیدن وجود دارد؟ ویدیو زیر را ببینید و نظر نیل دگراس تایسون را بشنوید.

نیل دگراس تایسون، اخترفیزیکدان، نویسنده و مروج علم در این بخش از سخنرانی خود به مشکلی اساسی در نظام آموزشی اشاره می‌کند که فارغ التحصیل را نه به یک تصمیم‌گیر فعال و مستقل‌اندیش، بلکه به انسان تنبلی تبدیل کرده که در تمام تصمیم‌گیری‌های زندگی محتاج ارائه شدن «گزینه» است تا انتخاب کند.