چرا انفعال موجب میان‌مایگی و بیماری روان می‌شود؟

شاید امروز، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تمدن هر فرد متوسط از تقلای هر روزه برای بقا آزاد است اما با این آزادی جدید، پرسشی حیاتی برای هرکدام از ما مطرح می‌شود اینکه ما برای چه آزاد هستیم؟ به بیان دیگر، ما از زمانی که مختص ضروریات زندگی نیست چگونه استفاده کنیم؟

نه فقط عده کمی به این پرسش یا پرسش‌های مهمی نظیر اینکه چگونه زندگی کنیم فکر می‌کنند بلکه اکثر مردم به تدریج در وادی هم‌رنگی با جماعت غرق می‌شوند و تلویحا می‌پذیرند که بهترین راه گذراندن اوقات فراغت، استراحت، لمیدن و مصرف‌گرایی منفعلانه است.

شاید عده‌ای معتقد باشند، چنین انفعالی با توجه به زندگی پر اضطراب مدرن، راه مناسبی برای استراحت و تمدد اعصاب باشد، اما…