جردن پیترسون: مارکسیسم پست‌مدرن و سیاست‌های هویتی

2022-07-12T18:36:12+03:30

جردن پیترسون یکی از مخالفان عمومی اندیشه‌ها و رویکردهای پست‌مدرن است. به گفته او، ورود اندیشه‌های پسا‌مدرن ...