ویکتور فرانکل| چگونه آرمان‌گرا باشیم؟

2022-06-30T21:22:30+03:30

اگر انسان را آن‌گونه که هست تصور کنیم، او را بدتر خواهیم کرد درحالی که اگر او را آن طور که باید باشد تصور کنیم...