هانا بائر: از سمی نامیدن افراد دست بردارید

2022-07-08T11:56:35+03:30

از نظر هانا بائر سمی نامیدن افراد و به طور کل باور به اینکه دیگران ویژگی‌های ثابت و غیرقابل تغییر دارند، به رفتار تدافعی، ناتوانی در گوش کردن و شکست در تعیین..