چرا داناتر شده‌ایم، اما عاجز از تفکر؟

2022-06-30T21:18:51+03:30

چه تفاوتی بین دانش و اندیشیدن وجود دارد؟ نیل دگراس تایسون، اخترفیزیکدان، نویسنده و مروج علم در این ...