هفت بازی ذهنی خودشیفته‌ها با شما

2022-06-30T21:25:39+03:30

انسان‌های خودشیفته چگونه با ذهن شما بازی می‌کنند؟ دکتر لس کارتر هفت بازی آن‌ها را با ذهن شما تشریح می‌کند...