درباره عشق، حسادت، زنان و ازدواج

2022-06-30T21:31:19+03:30

مصاحبه سیمون دو بووار، با ویلفرید لیمون درباره عشق، حسادت، زنان و ازدواج. این مصاحبه در سال ۱۹۵۹ انجام شده است.